Attefallshus – här finns allt du behöver veta om Attefallshus

Attefallshus  24 TorpLoft från Sorselestugan

Attefallshus är en relativt ny typ av komplementsbyggnad som från och med sommaren 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Men det innebär inte att ett Attefallshus uteslutande behöver användas som komplementsbyggnad – man kan också med fördel bygga ett Attefallshus på sin fritidshustomt om ett sådant – trots sin storlek – kan tillgodose de behov man har.

Ett Attefallshus får maximalt ha fyra meter nockhöjd och 25 kvadratmeter boyta, men trots det är det inget som hindrar att man utformar och använder det som permanentbostad. Attefallshusen beskrevs som komplementsbostadshus av den dåvarande regeringen. Lagen togs i kraft 2 Juli förra året, vilket innebar att det blev tillåtet att bygga en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden kan, och får, användas som permanentbostad, förråd, garage, gäststuga, syateljé eller vad man nu behagar.
Även om inget bygglov krävs, måste bygget dock anmälas till kommunen. Och ett Attefallshus ska alltid vara en kompletterande byggnad till ett redan befintligt bostadshus som innehar bygglov. Attefallshusen kan uppföras med full bostandard. Både kök och badrum kan och får byggas in. Komplementsbyggnaden får dock inte placeras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen utan tillstånd från berörda grannar.
Tanken med Attefallshusen var inte enbart att ge folk enkla möjligheter till mer eget utrymme. Vid framtagandet och beslutandet om dessa togs även bostadsbristen i beaktande. Man ansåg att Attefallshusen har kapacitet att skapa nyare bostäder av det enklare snittet för exempelvis unga och studerande som har svårt att få in en fot på bostadsmarknaden – speciellt i de större orterna.
Detta innebär att det som husägare kan vara en bra affär ur ett ekonomiskt perspektiv att bygga ett Attefallshus, då man kan hyra ut det till exempelvis en student och på några års sikt gå plus på affären i ett totalt perspektiv.
Trots att dessa komplementbyggnader i regel inte kräver något bygglov kan kommunen i vissa fall kräva bygglov för dessa byggnader i de fall som det framgår i områdets detaljplan att området utgörs av värdefull miljö. Om huvudbyggnaden på tomten är särskilt värdefull ut ett konstnärligt,  kulturhistoriskt, historiskt eller miljömässigt perspektiv kan också bygglov utkrävas. Samt om komplementsbyggnaden är i anslutning till flygplats eller övnings- och skjutfält som är av intresse för totalförsvaret.
Tidigare regler och bestämmelser om bygglovsbefriade åtgärder, som exempelvis friggebodar, fortsatte att gälla utan förändringar trots Attefallshusens inträde på scenen under förra året.

Sören Olsson från Trähuset berättar här om vad man ska tänka på vid uppförande av Attefallshus och vad man kan räkna med för ungefärliga kostnader.
Numera behöver man ju inget bygglov för komplementshus som är upp till 25 kvm stora – så kallade Attefallshus. Dessa kan utformas som året runt-boenden. Hur löser man uppvärmningen på bästa och effektivaste sätt i ett Attefallshus?
Uppvärmningen kan lösas på flera sätt och man får helt enkelt se till den enskilda situationen, men ett alternativ är alltid elradiatorer kombinerat med golvvärme.  Man tar kontakt med oss på Trähuset och gör i samråd med oss ändringar utefter de önskemål man har. Vi har ett enkelt och flexibelt system vilket gör att ändringar i våra standardmodeller är näst intill kostnadsfria.
Vad bör man räkna med för kostnad från tanke till färdigt Attefallshus?
Det är svårt att svara på, men från 80 000 – 350 000 kr. Mycket beroende på interiören skulle jag säga.
Ni gör ju även lekstugor. Är det något speciellt man bör tänka på vid uppförandet av lekstugor sett ur säkerhetssynpunkt?
Att se till att det inte finns någon möjlighet för barnen att låsa in sig. Samt att se till att det inte finns utstickande detaljer som barnen lätt kan skada sig på.
Om man går i tankarna att uppföra ett Attefallshus – vad är det viktigaste att tänka på?
Planera läget på tomten. Kontakta den aktuella kommunen för att ta del av regler och bestämmelser. Planera bygget i lugn takt om du ska utföra arbetet själv. Ta hem materialet i delleveranser för att undvika att det blir skadat av väder och vind. Ta in flera anbud och sätt dig in i entrepenadavtal.
Text Jonas Johansson

Detta gäller för attefallshus
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Storlek på ett attefallshus
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).
Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
Strandskydd, väg och järnvägsområde
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.
Vad får ett attefallshus användas till
Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.
Byggregler
Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I vissa fall krävs bygglov
För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.
Avgifter
Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.
Om du bryter mot lagen
Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.
Överklaga ett beslut
Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.
Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.
Anmälan
En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.
Källa Boverket
LÄS MER OM SOMMARHUS
LÄS MER OM ATT BYGGA HUS

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar