Radon– osynligt och farligt ökar risken för lungcancer

Radon– osynligt och farligt

Radon Scout, en liten och smidig radonlogger för den som vill ha en kontinuerlig loggning av radonhalten i bostaden. Dess höga känslighet ger tydlig indikation även vid mycket låga radonnivåer. Instrumentet placeras i lokalen eller rummet och redan efter 24 timmar kan ett indikativt mätvärde ges. Enkel hantering. Strömförsörjningen sker via batteri, med flera månaders batteritid eller via eller nätadapter för ännu längre mätperioder. Mätdata kan lagras i radonloggerns interna minne och kan överföras till PC, även under pågående mätning. Pris 14 875 kr hos mätforum.se.

Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Men hur vet man om man har för höga halter av radon hemma? Och vad kan man i så fall göra åt det? Vi har pratat med Johan Månsson från Trygghetsvakten för att ta reda på mer.

Text av Suzanne Linge

 

Vad är radon?

– Radon är en gas som bildas när ett radioaktivt grundämne – radium – sönderfaller. Radon kan ta sig upp ur marken och in i våra hus genom läckage från grund. Det är luktfritt och osynlig men kan upptäckas genom mätning med en spårfilmsdosa eller med speciella mätinstrument. Ibland kan radon också finnas i det material som man har byggt hus av, exempelvis blåbetong. Aktuellt gränsvärde är för småhus 200 Becquerel (Bq) vilket innebär att 200 radonatomer sönderfaller per sekund och kubikmeter luft. Vid högre värden än så bör åtgärder sättas in.

Hur farligt är det med radon?

– Det uppskattas att ca 500 personer per år dör i lungkancer orsakad av radon.

Var kommer radonet ifrån?

– I Norden finns radon naturligt i berggrunden och läcker upp genom överliggande marklager om dessa är luftgenomsläppliga. Det är egentligen bara lera som naturligt är tillräckligt tätt för att hindra gasgenomträngning.

Kan jag mäta radonhalten själv? I så fall hur?

– Ja, de flesta beställer radondosor och mäter själva. Dessa dosor beställer man exempelvis på Mätforum.

– Mätningen ska ske utanför vädringssäsongen eftersom inomhusvärdena är högre då. Om fastigheten är belägen i högriskområden och har eget vatten kan det dessutom finnas risk att radon kommer in i vattnet och ge förhöjda radongashalter.

 

Vad gör jag om det visar sig att jag har för höga halter av radon i mitt hem?

– Kontakta ett radonsaneringsföretag som kommer ut och inspekterar.  Är man osäker på vilket saneringsföretag kan man vända sig till Trygghetsvakten och få förslag på ett lämpligt saneringsbolag eller gå in på svensk Radonförenings hemsida.

Vad kostar en radonsanering? Kan man få bidrag?

– Kostnaden beror de åtgärder som behövs för att få bukt med problemet men 50 procent av kostnaden upp till 25 000 kronor kan täckas av staten.

Om jag ska köpa, eller bygga nytt hus, hur kan jag kontrollera att det inte finns radon där innan jag köper/bygger?

– Enklast är att kontrollera med byggherren vilka åtgärder som är tagna för att förhindra att radon tränger upp i huset.

Kan jag göra något förebyggande för att undvika att få för höga halter av radon i mitt hus i framtiden?

– Välventilerade hus är en god förutsättning för att skydda sig mot radon.

Hur vanligt förekommande är det med för höga radonhalter i våra svenska hushåll idag?

– Oavsett var man bor förekommer det radon i marken.  Det som avgör är framför allt husets konstruktion och ventilation.

 

Tips.
-Hos Trygghetsvakten finner du intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel samt ett rikstäckande nätverk av certifierade installatörer. Läs mer på trygghetsvakten.se.
-Mätforum har kalibrering och service av mätinstrument, uthyrning och försäljning av mätinstrument samt utbildningar inom mätteknik. Läs mer på mätforum.se.

 

Radonbidrag
Radonbidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Det är nu Boverkets uppgift att ta fram föreskrifter och blanketter.
För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.
Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.
Källa: boverket.se.

De gräns- och riktvärden vi har i Sverige baseras på ett årsmedelvärde. För att få fram ett tillförlitligt radonvärde i din bostad som kan jämföras med de svenska riktvärdena bör mätningen pågå under minst 2 månader under perioden 1:a oktober till 30:e april. Hur många dosor som behövs i din bostad beror på dess storlek. I villor behövs en dosa per våning. I lägenhet bör minst 2 dosor användas, en i sovrum och en i vardagsrum. Dosorna säljs i en förpackning om 2 och skickas efter mättiden till laboratoriet för analys. Returkuvert medföljer liksom noggranna instruktioner för dosornas placering. Spårfilmsdosa långtid, 450 kr hos mätforum.se.

TrygghetsVakten Pro-X70 är ett avfuktningssystem utvecklad för krypgrunder med hög fuktighet och förekomst av skadliga ämnen som radon, mögel eller jordlukt. Avfuktaren ventilerar bort skadliga ämnen samtidigt som den håller krypgrunden så torr att mögel och röta inte kan växa. Den smarta styrningen av systemet ger en mycket låg energiförbrukning. Som standard ingår en ljuddämpare som säkerställer att ljudnivån hålls på en låg nivå. Systemet är modulbaserat och fler fläktar och värmeslingor kan installeras vid behov. Pris 19 915 kr hos trygghetsvakten.se.

Om man har ett hus med platta på mark eller källare används istället en radonsug för att sänka radonnivåerna. Trygghetsvakten radonsug RS2k är en energieffektiv radonsug som är lämplig att installera både i gamla och nya hus, där det går att skapa ett undertryck. Placeras i ett lämpligt utrymme inomhus och ansluts till en ventil där radongaserna kan vädras ut. Radonrör borras ner i grundplattan på upp till tre platser. Radonrören ansluts sedan till radonsugen som programmeras med önskad fläkthastighet. Radonsugen suger upp radongaserna från betongplattan via radonrören och vädrar ut gaserna genom ventilen. Systemet är mycket enkelt att hantera och kräver minimalt underhåll. Pris 18 900 kr hos trygghetsvakten.se.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar